ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904

ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 ซึ่งเป็นพื้นที่พัฒนาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามพระราชปณิธาน "ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
 
กิจกรรมการฝึกปฏิบัติและดูงานแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วยแปลงที่ 1.การแก้ปัญหาตามภูมิสังคม แปลงที่ 2.การจัดการและการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤติ และแปลงที่ 3.การพึ่งพาตนเอง ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้เข้าใจทั้งทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ รวมถึงสร้างความภูมิใจในวัฒนธรรมและภูมิปัญญาวิถีชาวไทย เพื่อสืบทอดต่อกันมาตามบริบทของภูมิสังคมที่ต่างกัน เข้าใจเป้าหมายของจิตอาสา สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และขยายผลสู่สังคม สามารถพัฒนาตนเองเป็นเมืองที่ดี รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม สามารถทำงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเรียนรู้พึ่งพาตนเองได้ในสถานการณ์วิกฤติโดยเน้นการลงมือปฏิบัติ และการเผชิญสถานการณ์วิกฤติ

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Copyright © All rights reserved | Powered by KPK Computer

>> สอบถามข้อมูล/รับเรื่องร้องเรียน <<