การประชาสัมพันธ์และการเสนอข้อมูลข่าวสาร และขั้นตอนการติดต่องานให้กับผู้มาใช้บริการและประชาชน

- มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำ ขั้นตอนการติดต่องานแก่ผู้มาใช้บริการ
- มีช่องทางที่ประชาชนสามารถติดต่อสอบถาม ขอทราบขั้นตอนการให้บริการของสถานีตำรวจ หรือให้ข้อมูลเบื้องต้นในการติดต่อสถานีตำรวจ
- ช่องทาง เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสถานีตำรวจ เช่น Facebook, Line, Google Map
- กำหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเป็น admin เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและให้หัวหน้างานทุกฝ่ายตอบข้อซักถามหรือข้อร้องเรียน ผ่าน Facebook
- กำหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเป็น admin เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและให้หัวหน้างานทุกฝ่ายตอบข้อซักถามหรือข้อร้องเรียน ผ่าน Messenger
- กำหนดให้หัวหน้างานทุกฝ่ายตอบข้อซักถามหรือข้อร้องเรียน ผ่าน กลุ่มไลน์ โดยตรง

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Copyright © All rights reserved | Powered by KPK Computer

>> สอบถามข้อมูล/รับเรื่องร้องเรียน <<