06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [คลิกดูข้อมูล]
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) [คลิกดูข้อมูล]
พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา - พระราชบัญญัติขนส่งทางบก 2522 [คลิกดูข้อมูล]
พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา - พระราชบัญญัติขนส่งทางบก 2522 กฤษฎีกา [คลิกดูข้อมูล]
พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา - พระราชบัญญัติอาวุธปืน 2490 [คลิกดูข้อมูล]
พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา - พระราชบัญญัติอาวุธปืน 2490 กฤษฎีกา [คลิกดูข้อมูล]
พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา - พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค 2534 [คลิกดูข้อมูล]
พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา - พระราชบัญญัติรถยนต์ 2522 [คลิกดูข้อมูล]
พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา - พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 17) 2557 [คลิกดูข้อมูล]
พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา - พระราชบัญญัติคุ้มครองความรุนแรง 2562 [คลิกดูข้อมูล]
พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา - พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 2546 ราชกิจจาฯ [คลิกดูข้อมูล]
พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา - พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 2546 [คลิกดูข้อมูล]
พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา - พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 [คลิกดูข้อมูล]
พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา - พระราชบัญญัติขนส่งทางบก 2522 [คลิกดูข้อมูล]
พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา - พระราชบัญญัติการพนัน 2478 [คลิกดูข้อมูล]
พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา - พระราชบัญญัติ สถานบริการ 2509 [คลิกดูข้อมูล]
พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา - พระราชบัญญัติ สถานบริการ (ฉบับที่ 4) 2546 [คลิกดูข้อมูล]
พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา - พระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว2553 [คลิกดูข้อมูล]
พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา - พระราชบัญญัติ จราจรทางบก 2522 [คลิกดูข้อมูล]
พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา - พระราชบัญญัติ การทวงถามหนี้ 2558 [คลิกดูข้อมูล]
พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา - พระราชบัญญัติ การชุมนุมสาธารณะ [คลิกดูข้อมูล]
พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา - พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย-พ.ศ.-2558 [คลิกดูข้อมูล]
ประมวลกฎหมาย - แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖) [คลิกดูข้อมูล]
ประมวลกฎหมาย - แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๘) [คลิกดูข้อมูล]
ประมวลกฎหมาย - ประมวลกฎหมายยาเสพติด [คลิกดูข้อมูล]
ประมวลกฎหมาย - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา [คลิกดูข้อมูล]
ประมวลกฎหมาย - ประมวลกฎหมายพิจารณายาเสพติด [คลิกดูข้อมูล]
ประมวลกฎหมาย - ประมวลกฎหมายอาญา [คลิกดูข้อมูล]
กฎหมายรัฐธรรมนูญ - รัฐธรรมนูญ 2560 [คลิกดูข้อมูล]
พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ [คลิกดูข้อมูล]

- PRINTING RECORDATION ACT,B.E. 2550 (2007)
- กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นจดแจ้ง การจดแจ้ง การเปลี่ยนรายการหลักฐานการจดแจ้ง การยกเลิกหลักฐานการจดแจ้ง การกำหนดแบบการจดแจ้ง และอัตราค่าธรรมเนียม การจดแจ้งการพิมพ์หนังสือพิมพ์ พ.ศ.๒๕๕๑
- ประกาศสำนักงานนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งหนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งการพิมพ์ ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.๒๕๕๐
- คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๑๕๖/๒๕๕๙ เรื่อง ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร
- คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๑๙๖/๒๕๕๙ เรื่อง ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร
- คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๐๙/๒๕๕๙ เรื่อง ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร
- MINISTERIAL REGULATION PRESCRIBING RULES AND PROCEDURES FOR NOTIFICATION SUBMISSION, NOTIFICATION, MODIFICATION AND REPEAL OF EVIDENCE ELEMENTS, NOTIFICATION FORMS AND FEE RATE FOR THE NOTIFICATION OF NEWSPAPER PUBLISHING B.E. 2551 (2008)

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ [คลิกดูข้อมูล]

- ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดระดับเสียงของเครื่องขยายเสียงที่ใช้ในการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘
- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ
- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวิธีการแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
- NOTIFICATION OF THE OFFICE OF THE PRIME MINISTER RE: THE DETERMINATION OF MEANS OF NOTIFICATION OF PUBLIC ASSEMBLY
- NOTIFICATION OF THE OFFICE OF THE PRIME MINISTER RE: TOOLS FOR CROWD CONTROL IN PUBLIC ASSEMBLY
- NOTIFICATION OF THE ROYAL THAI POLICE RE: DETERMINATION OF AUDIO VOLUME OF AUDIO AMPLIFIER USED IN PUBLIC ASSEMBLY

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Copyright © All rights reserved | Powered by KPK Computer

>> สอบถามข้อมูล/รับเรื่องร้องเรียน <<