การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
(ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1)
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
(ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2)
การบริหารงาน
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
(ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3)
การบริหารเงินงบประมาณ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
(ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5)
การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
(ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1)
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประมาณความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2)
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Copyright © All rights reserved | Powered by KPK Computer

>> สอบถามข้อมูล/รับเรื่องร้องเรียน <<