วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์  สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน

“ ทำงานมาตรฐาน  บริการดุจญาติ  พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบครัว ”

 

พันธกิจ สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน

 

 1. ถวายความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรในเส้นทางเสด็จฯ อย่างเต็มกำลังความสามารถและถือเป็นภารกิจสูงสุด
 2. ให้ความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญและสถานที่
 3. รักษาความสงบเรียบร้อยและบังคับใช้กฎหมายอย่างโปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม
 4. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารด้วยเทคโนโลยี
 5. มีแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์
 6. ปรับบริการเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว ( One Stop Service )
 7. เพิ่มขีดความสามารถกำลังพลในสถานี
 8. พัฒนาประสิทธิภาพการรับแจ้งและจัดการเหตุ
 9. จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดยาเสพติด
 10. พัฒนาระบบงานสายตรวจเชิงรุก โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจตรา
 11. สานต่อนโยบายจัดระเบียบสังคม
 12. ตรวจสอบเร่งรัดประสานการปฏิบัติงานสอบสวน
 13. พัฒนาระบบงานและคุณภาพพนักงานสอบสวน
 14. สนองนโยบายของรัฐบาล ,ตร. และ บช.น. อย่างเต็มที่เพี่อให้เกิดผาสุกแก่ประชาชนในภาพรวม
 15. จัดทำ Web site และ Email ของสถานี
 16. พัฒนาข้าราชการตำรวจของสถานี ให้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

 

 

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Copyright © All rights reserved | Powered by KPK Computer

>> สอบถามข้อมูล/รับเรื่องร้องเรียน <<