ข้าราชการตำรวจ สน.พหลโยธิน ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมกับประชุมชี้แจงฯ ทุกเช้าวันอังคาร

ด้วยนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามหนังสือ สง.รอง อ.ตร.(ปป.) ที่ 0601 (ปป.)/384 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2540 เรื่อง ให้กวดขันเกี่ยวกับความประพฤติและระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจ ประกอบกับปัจจุบันพฤติกรรมของข้าราชการตำรวจ ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงตามหน้าข่าวว่ามีตำรวจบางส่วนไม่ประพฤติตนให้อยู่ในกรอบระเบียบและวินัยของตำรวจ มีพฤติการณ์กระทำการเสื่อมเสียมุ่งหาประโยชน์ส่วนตน และบางครั้งที่เป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเสียเอง พฤติการณ์ดังกล่าวนี้ทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ เป็นการทำลายภาพพจน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยรวม

                    ดังนั้น เพื่อเป็นการกวดขันความประพฤติและระเบียบวินัย พร้อมทั้งสร้างจิตสํานึก สร้างความใกล้ชิดกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้มากขึ้น พ.ต.อ.ชิศณุพงศ์  สุริยานนท์ ผกก.สน.พหลโยธิน จึงมีข้อสั่งการให้ข้าราชการตำรวจ สน.พหลโยธิน ประกอบด้วย ผกก.ฯ, รอง ผกก.ฯ, สว.ฯ, ชุดปฏิบัติการสายตรวจ และเจ้าหน้าที่ธุรการทุกฝ่าย ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้าวันอังคาร พร้อมกับประชุมชี้แจง อบรม ตักเตือน แนะนํา ให้ข้าราชการปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบแบบแผนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดยการประชุมแถว  มีข้ออบรมชี้แจงการปฏิบัติดังต่อไปนี้

  1. การแสดงความเคารพระหว่างผู้ใหญ่และผู้น้อย
  2. การแต่งเครื่องแบบ พร้อม ตรวจทรงผม ตามระเบียบ
  3. การพกพาอาวุธปืน
  4. การวางตัวในการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน
  5. การให้บริการแก่ประชาชนในหน้าที่ของตำรวจ
  6. การปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต
  7. ความสามัคคี
  8. การรับฟังความต้องการ และปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

ทั้งนี้ สน.พหลโยธิน จะได้มีการดำเนินการปลุกจิตสํานึก ให้ข้าราชการตำรวจ ให้มีความรักในอาชีพ หน่วยงาน รักในสถาบันตำรวจ ช่วยกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ส่วนรวมประพฤติปฏิบัติตนให้ประชาชนเลื่อมใส ศรัทธา ต่อไป

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Copyright © All rights reserved | Powered by KPK Computer

>> สอบถามข้อมูล/รับเรื่องร้องเรียน <<