สำนักงาน​คณะกรรมการ​ป้องกัน​และ​ปราบปราม​การ​ทุจริต​แห่งชาติ​ (สำนักงาน​ ป.ป.ช.)​ ได้ประกาศ​ผล​ การประเมิน​คุณธรรม​และ​ความโปร่ง​ใส​ใน​การ​ดำเนิน​งานของ​หน่วยงาน​ภาค​รัฐ​ (INTEGRITY​ AND​ TRANSPARENCY​ ASSESSMENT​ : ITA)​ ของ​หน่วย​งาน​ระดับ​ต่ำกว่า​กรม​ (สำนักงาน​เขต​ กร​ุงเทพมหานคร​ สถานีตำรวจ​ และ​ อำเภอ)​ ประจำปี​งบประมาณ​ พ.ศ.2566

สำนักงาน​คณะกรรมการ​ป้องกัน​และ​ปราบปราม​การ​ทุจริต​แห่งชาติ​ (สำนักงาน​ ป.ป.ช.)​ ได้ประกาศ​ผล​ การประเมิน​คุณธรรม​และ​ความโปร่ง​ใส​ใน​การ​ดำเนิน​งานของ​หน่วยงาน​ภาค​รัฐ​ (INTEGRITY​ AND​ TRANSPARENCY​ ASSESSMENT​ : ITA)​ ของ​หน่วย​งาน​ระดับ​ต่ำกว่า​กรม​ (สำนักงาน​เขต​ กร​ุงเทพมหานคร​ สถานีตำรวจ​ และ​ อำเภอ)​ ประจำปี​งบประมาณ​ พ.ศ.2566
ใน​ส่วน​ของ​ สน.พหลโยธิน​ ได้คะแนน​ 87.11 คะแนน​ ระดับการประ​เมิน​อยู่​ในระดับ​ "ผ่าน"
ขอขอบคุณ ผู้บังคับบัญชา และ ข้าราชการตำรวจ สน.พหลโยธินทุกท่าน ที่ร่วมมือ ร่วมใจมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล นำมาซึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Copyright © All rights reserved | Powered by KPK Computer

>> สอบถามข้อมูล/รับเรื่องร้องเรียน <<