ป.ป.ช. จัดประชุมชี้แจงแนวทาง ITA ของสถานีตำรวจ

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จัดกิจกรรมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งในรูปแบบ On Site และ Online โดยรูปแบบ On Site จัดขึ้น ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมี พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวต้อนรับ  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรมฯ และมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศ และมี พล.ต.อ. ไกรบุญ ทรวดทรง จเรตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ต. อรุณ อมรวิริยะกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ รศ.ดร. มาณี ไชยธีรานุวัติศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้เข้าใจถึงแนวทาง ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติที่ทำให้สามารถขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายให้แก่สถานีตำรวจนครบาล/สถานีตำรวจภูธร โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA เป็นปีแรก ซึ่งได้แก่ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมืองในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สถานีตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และสถานีตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจทางหลวง

สำหรับการดำเนินกิจกรรมการประชุมชี้แจงแนวทาง ITA ของสถานีตำรวจ ในครั้งนี้ นำโดย นายทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวถึงจุดเน้นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ ดร.ชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ชี้แจงแนวทางและปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานจเรตำรวจผู้แทนกองบัญชาการตำรวจนครบาล ผู้แทนกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 – 9  ผู้แทนตำรวจภูธรภาค 1 – 9 ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ผู้แทนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้แทนกองบังคับการตำรวจทางหลวง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมจำนวนกว่า 2,000 คน

การประเมิน ITA ของสถานีตำรวจ ถือได้ว่าเป็นการประเมินหน่วยงานที่มีความสำคัญเชิงพื้นที่ และมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จำเป็นต้องมุ่งเน้นการยกระดับการให้บริการประชาชนและจำเป็นต้องสะท้อนให้เห็นความโปร่งใสเพื่อให้พี่น้องประชาชน มีความเชื่อถือ เชื่อมั่น การประเมินดังกล่าวก่อให้เกิดการพัฒนาการปฏิบัติงานของตำรวจในหลาย ๆ มิติ และ     การกำหนดให้สถานีตำรวจเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้สถานีตำรวจมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Copyright © All rights reserved | Powered by KPK Computer

>> สอบถามข้อมูล/รับเรื่องร้องเรียน <<