ป.ป.ช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างกลไกป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์สำหรับสถานีตำรวจนครบาล

ป.ป.ช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างกลไกป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์สำหรับสถานีตำรวจนครบาล

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างกลไกป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์สำหรับสถานีตำรวจนครบาล โดยมี นายทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ในการประชุม พร้อมด้วย พล.ต.ต. อรรถพล อนุสิทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2 ร่วมกล่าวนโยบายการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของสถานีตำรวจนครบาล โดยมีบุคลากรจากกองบังคับการอำนวยการ และกองบังคับการตำรวจนครบาล 1-9 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 210 คน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมได้ร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมสำหรับสถานีตำรวจนครบาล รวมถึงได้ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนการขับเคลื่อนการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ปรับปรุงการดำเนินการป้องกันการทุจริต และยกระดับมาตรฐานการป้องกันการทุจริตของสถานีตำรวจนครบาลให้มีความโปร่งใสสุจริต อันจะนำไปสู่การยกระดับธรรมาภิบาลและผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจนครบาล

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Copyright © All rights reserved | Powered by KPK Computer

>> สอบถามข้อมูล/รับเรื่องร้องเรียน <<