ขอเชิญประชาชนที่มาติดต่อราชการ ร่วมทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

สน.พหลโยธิน ขอเชิญประชาชนที่มาติดต่อราชการ ร่วมทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

คลิกลิงค์ : https://policeita.com/i/e188e4c5

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Copyright © All rights reserved | Powered by KPK Computer

>> สอบถามข้อมูล/รับเรื่องร้องเรียน <<